Sign In

Vesihuollon kunnossapitopalvelujen ulkoistamiseen riskianalyysi

 

Ikääntyvän vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraustarve kasvaa lähitulevaisuudessa merkittävästi. Vesihuoltolaitokset joutuvat pohtimaan uusia toimintamalleja verkostojen ylläpitoon ja saneerausvelan kasvun hillitsemiseen. SerVesi-hanke kehitti ulkoistamisen riskianalyysiä.

VTT tutki yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa vesihuoltoverkostojen kunnossapitopalvelujen ulkoistamista SerVesi-hankkeessa. Vesihuoltoverkostojen kunnossapitopalvelujen markkinavolyymi on VTT Expert Services Oy:n tekemän arvion mukaan Suomessa noin 250 miljoonaa euroa vuodessa. Verkostojen saneerauksen ja uudisrakentamisen markkinat ovat selvästi kunnossapitotoimintaa yhtenäisemmät. Niiden volyymi on vuosittain yli 400 miljoonaa euroa.

Vesilaitokset ovat entistä kovempien tuottavuuspaineiden edessä, ja toisaalta tekniikan kehittyessä verkostojen ylläpidossa tarvitaan yhä parempaa erikoisosaamista. Vesilaitokset hakevat uusia toimintatapoja yksityisen sektorin tai muiden vesilaitosten kanssa.

SerVesi-hankkeen kyselytutkimuksessa selvitettiin, missä määrin vesihuoltoverkoston kunnossapitoa on ulkoistettu ja miten kunnossapito järjestetään tulevaisuudessa. Kyselyn perusteella vesilaitokset ovat ostaneet palveluja lähes kaikissa kunnossapidon toiminnoissa.

Eniten muilta palveluntarjoajilta tilataan kaivamattomin menetelmin tehtäviä vesijohto- ja viemärisaneerauksia, viemäreiden tv-kuvauksia sekä mittarikorjauksia. Niitä tehdään joko täysin ulkoistetusti tai tiiviissä yhteistyössä vesilaitoksen ja palveluntarjoajan kesken myös jatkossa.

Kunnossapitoa ei kuitenkaan haluta ulkoistaa yksityiselle tekijälle tai toiselle vesilaitokselle kokonaan. Vähiten ulkoistaminen kiinnostaa puhdasvesiverkkoon liittyvissä toiminnoissa sekä vikakorjauksissa ja asiakaspalvelussa

SerVesi-hankkeessa kehitettiin yrityskumppanien kanssa menettelyä ulkoistamiseen liittyvien riskien tunnistamiseen. Riskianalyysin periaatteena on kuvata palvelu mahdollisimman hyvin, pilkkoa se osiin ja löytää siten palvelun eri osien mahdolliset riskit sekä toimittajan että tilaajan näkökulmista. Kun riskit on tunnistettu, voidaan neuvottelemalla löytää molempia osapuolia tyydyttävät keinot niiden hallintaan. Näin toiminnasta saadaan läpinäkyvää ja edistetään luotettavan ja avoimen kumppanuussuhteen syntymistä.