Sign In

Yritysvastuuraportointi

VTT:n vuosikertomus 2016

Yritysvastuuraportointi

Kestävä kehitys osana toimintaa

Huomioimme kestävän kehityksen periaatteet tutkimus- ja palvelutoiminnassa sekä sisäisessä toiminnassamme. Raportoimme yhteiskuntavastuusta GRI-ohjeistoa soveltaen. Kuvaamme tässä katsauksessa yhteiskuntavastuuta esimerkein ja julkaisemme valitun GRI-indikaattoritaulukon internetsivuillamme (Lue lisää VTT:n Yritysvastuu-sivulta).
 
Yhteiskuntavastuu

VTT:n tutkimuksen painoalueet biotalous, vähähiilinen energia, digitaalinen maailma, puhtaat teknologiat, resurssitehokas tuotanto sekä terveys ja hyvinvointi tähtäävät parempaan elinympäristöön ja kestävään talouteen. Kärki- ja innovaatio-ohjelmamme toteuttavat tutkimuksen painoalueiden tavoitteita. Tutkimustoimintamme tuottaa jatkuvasti aivan uusia, kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. Tehtyjen selvitysten mukaan tutkimustulostemme hyödyntämisaste on hyvin korkea, ja siksi VTT:n vaikuttavuus kestävän kehityksen edistäjänä on erittäin merkittävä. Lisäksi tutkimustuloksiamme ja asiantuntijoitamme hyödynnetään laajasti julkisen päätöksenteon pohjana matkalla kestävän kehityksen yhteiskuntaan.
 
Vastuu omasta henkilöstöstä

VTT aloitti työhyvinvointihankkeet yhdessä eläkevakuutusyhtiön ja työterveyshuollon kanssa, tavoitteena lisätä henkilöstön työhyvinvointia ja organisaation tuottavuutta. Tavoitteeseen tähtääviä erilaisia uusia hankkeita jatketaan vuonna 2017.

Tärkeänä osana vastuuta omasta henkilöstöstä on suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen sekä koulutuksen että työssäoppimisen avulla.

Nolla tapaturmaa -foorumin laskentatavan mukaisesti laskettu tapaturmataajuus nousi emon puolella jonkin verran edellisestä vuodesta ja oli 2,12 työtapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Koko VTT Groupissa tapaturmataajuus oli 2,19, jonkin verran edellisvuotta suurempi, mutta kuitenkin alhainen. Yksi työpaikalla sattunut tapaturma johti pidempään poissaoloon. Se tapahtui henkilön kävellessä laboratoriossa, astuessa huonosti ja kaatuessa nilkan yli (51 slpv). Koska emossa sattui vain yksi ja tytäryhtiöissä ei lainkaan vakavia tapaturmia, tapaturmien vakavuus laski merkittävästi edellisvuodesta (8,9 slpv/kpl).

Työ-, palo-, pelastus- ja ympäristöturvallisuuteen liittyvien turvallisuushavaintojen keräämisessä, käsittelyssä ja raportoinnissa on otettu käyttöön sähköinen järjestelmä. Käyttökoulutukset alkoivat alkuvuodesta 2016. Tapaturmista suuri osa on viime vuosina sattunut kävellessä liukastumisina tai kompastumisina, ja siksi VTT ja tapaturmavakuutusyhtiö IF tarjosivat henkilöstölle liukuesteet kenkiin loppuvuodesta. Lähes puolet henkilöstöstä tarttui tarjoukseen. Lisäksi IF koulutti esimiehiä tapaturmien ja vaaratilanteiden tutkinnassa.

Toteutimme kolmivuotissuunnitelman 2015 - 2017 vuoden 2016 projektit ympäristö- sekä työturvallisuus- ja työterveysasioiden kehittämiseksi suunnitelmien mukaisesti. Teemoina olivat Työturvallisuuskulttuuri ja sen kehittäminen, esimiesketjun vahvistaminen QEHS-asioiden toimijoina, yhteinen työpaikka, siisteys ja järjestys. Esimiehet toteuttivat ahkerasti työturvallisuuskierroksia eri puolilla organisaatioita.
  
Vastuu ympäristöstä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:llä on DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab:n myöntämät ISO 9001- sekä ISO 14001 -johtamisjärjestelmät.

Energiatehokkuuslain mukaisissa kohdekatselmuksissa oli välivuosi. Sähkönkulutus säilyi olennaisesti vuoden 2015 tasolla (-0,8 %) huolimatta kesken vuotta uusina käyttö­kohteina tulleista Ydinturvallisuustalosta ja Expert Services Oy:n Vakolan toimipisteestä.

VTT osti ja mitätöi EU:n päästökaupan kiintiöstä päästöoikeuksia määrän, joka vastaa VTT:n käytössä olevien leasingautojen vuoden 2015 CO2-päästöä, 86 tonnia. Vuonna 2016 VTT:llä oli käytössä sähköauto, jolla ajettiin yhteensä 9 335 km, mikä oli vajaa 2 % VTT:n autoilla ajetuista kilometreistä.

Lentomatkojen lukumäärä aleni edelleen tavoitteen mukaisesti, vähennystä vuoteen 2015 verrattuna oli 3 %. CO2-päästöissä vähennystä syntyi merkittävästi enemmän, lähes 19 %.
Oman auton käyttö on kasvanut kahden viime vuoden ajan huolimatta siitä, että kannustamme VTT:n omien autojen ja vuokrattavien autojen käyttöön. VTT:n autot ovat yleensä alle kolme vuotta vanhoja ja siksi vähäpäästöisempiä kuin autokanta keskimäärin.

Ostetun paperin määrä ei enää vähentynyt, joskin tieto perustuu vuoden 2016 osalta alkuvuoden kulutuksen perusteella tehtyyn arvioon. Tulostusmäärät eivät enää jatkaneet putoamistaan vaan kasvoivat edellisvuoden minimiarvosta reilulla prosentilla. Valkoisen paperin hävitysmäärät palautuivat normaalimääriin huolimatta siitä, että muutamasta osoitteesta muutti paljon henkilöitä pois. Ekotuotteiden osuus toimistotarvikkeiden ostovolyymistä oli vajaa neljännes ja kappalevolyymistä kolmanneksen luokkaa.

Yhtiö ei toimi luokitelluilla pohjavesialueilla, mutta Espoossa kuitenkin Laajalahden Natura-luonnonsuojelu-alueen lähistöllä.

Otaniemen metrotyömaan öljyvahingon seurannassa jätevesiviemäriin johdetun veden haitta-ainepitoisuudet ovat olleet hyvin pieniä, 1 - 5 % lupapäätöksessä esitetyistä raja-arvoista. Näytteenottojen lukumäärää vuodelle 2017 ehdotetaan vähennettäväksi kahteen aikaisemman kolmen sijasta.

Vuoden 2015 ympäristötekona palkittiin vuonna 2016 kierrätettäviin tulostuskasetteihin siirtyminen.
 
Tutkimuseettinen vastuu

Media nosti vuonna 2016 esille tieteelliseen diabetestutkimuksen artikkeliin ja humaanimetabolomiikan tutkimusryhmään kohdistuneen tiedevilppiepäilyn. VTT teetti viidellä ulkopuolisella selvitysmiehellä asiasta selvityksen. Näyttöä vilpistä tai hyvän tieteellisen käytännön rikkomisesta ei selvityksissä löytynyt. Epäilyn kohteena olleet tutkimuksen tekijät tekivät epäilyyn liittyneistä Helsingin Sanomien artikkeleista kantelun Julkisen sanan neuvostoon. JSN antoi kanteluista Helsingin Sanomille kaksi langettavaa päätöstä.

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00